Ceza Avukatı Nedir?


CEZA AVUKATI

Ceza avukatı, Türkiye’ de genellikle ceza davalarına bakan avukat olarak bilinmektedir. Sosyal hayatta vatandaşlar, ceza davalarıyla ilgili kendisine yardımcı olacak avukat ararlarken, “ceza avukatı” adı ile arama ve araştırma yapmaktadırlar. İletişime geçtikleri avukata da genellikle hangi davalara baktığını sorarlar. Şunu önemle vurgulamak isteriz ki avukatlık mesleğinde hukuki açıdan herhangi bir dal veya branşlaşma durumu söz konusu olmayıp; bir avukat her türlü davada müvekkilini temsil etmeye haizdir. Yani avukatlıkta; “ceza avukatı” veya “ağır ceza avukatı” gibi bir dal bulunmamaktadır. Ancak uygulamada bazı avukatlar, her türden davayı almak istememektedir. Kendisini geliştirdiği, en iyi bildiği ve tecrübe edindiği davaları almak istemektedirler. Bu sebepten dolayı da ceza avukatı gibi bir kavram ortaya çıkmıştır. Yani kısaca ceza avukatı, ceza hukukunun konusuna giren işlerde etkin olarak faaliyet sürdüren avukat olarak tanımlanmaktadır.

CEZA AVUKATI ARARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Günümüzde benim mahkemeyle veya avukatla hiçbir işim olmaz diyen bir insan bile şunu çok iyi bilmelidir ki, hukuki uyuşmazlıkla herkes bir gün karşı karşıya kalabilir. Bu alan ceza hukuku ile de ilgili olabilir. Ceza hukukuyla ilgili bir sıkıntıyla karşı karşıya kalan insanlar genellikle panikler ve ne yapacaklarını bilemezler. Kendilerinin çaresiz olduğunu düşünürler. Bu durumda alanında uzman bir ceza avukatı ile görüşülmesi ve ondan yardım alınması tavsiye edilmektedir. Ceza avukatı ararken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri kişiler, ceza avukatı ile birebir görüşme sağlamalıdır. Bu görüşmeler genellikle avukatın kendi bürosunda gerçekleşmektedir. Görüşme neticesinde şahıslar, avukatın kendisine anlattığı bilgiler ışığında güven duyduğu bir avukatla anlaşmalıdır. Çünkü avukatlık esasen bir güven ilişkisine dayanmaktadır. Yani ceza avukatı ararken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kişilerin avukatla yüz yüze görüşme sağlaması ve inandığı, güven duyduğu bir avukatla yola beraber devam etmesidir. 

CEZA AVUKATI TUTMAK ZORUNDA MIYIM?

Türkiye’ de kural olarak her vatandaş ceza mahkemelerinde kendi savunmasını özgür bir şekilde ceza avukatı olmaksızın tek başına yapabilmektedir. Ancak bu durumun istisnaları bulunmaktadır. 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu, belirli durumlarda müdafi tayinini zorunlu tutmuştur. Örneğin alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada kişinin istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilmesi zorunludur. Bu suça örnek olarak nitelikli cinsel saldırı suçunu verebiliriz. Bu suç isnadıyla karşı karşıya kalan kişiler, baronun görevlendireceği bir ceza avukatı veya kendi tutacağı özel müdafi ile birlikte hareket etmek zorundadırlar. Özel müdafinin gelmesi ve dosyaya vekâlet sunmasıyla birlikte barodan atanan ceza avukatının görevi sona ermektedir.

CEZA AVUKATI TUTARSAM KESİN SONUÇ SAĞLAR MIYIM?

Ceza avukatları, müvekkillerine ceza davasıyla ilgili asla yüzde yüz taahhüt vermemelidir. Çünkü bir avukat, ceza davasıyla ilgili her ne kadar öngörüde ve çıkarımda bulunsa da yargılamanın ileriki aşamalarında hangi delillerle karşılaşacağını ve nasıl bir tanık beyanı ile karşı karşıya geleceğini bilemez. Ceza avukatları, hukuki olaylara objektif ve gerçekçi bir biçimde yaklaşmalı ve müvekkilini boş yere ümitlendirmemelidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda hangi fiil ve eylemlerin suç sayıldığı açıkça belirtilmiş olup; belirtilen suç fiilleri gerçekleşmiş ise elbette bu durumun ceza hukukunda bir yaptırımı olacaktır. Netice itibariyle ceza avukatlarının her davada beraat ettirmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak ceza avukatı, müvekkilinin haklarını mahkemeler önünde sonuna kadar korur, gözetir ve onun en az ceza alması veya hiç ceza almaması için gerekli bütün çalışmayı hukuki olarak yürütür.  

CEZA AVUKATI NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPAR?

Ceza avukatlarının esasen ne iş yaptığı merak edilen bir durumdur. Ceza avukatları müvekkillerinin ceza hukukuyla ilgili olarak karşılaşmış olduğu problemi çözmek için çalışma yürütürler. Bu kapsamda ceza avukatları;

 • Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren ceza davalarında müdafilik veya vekillik yaparlar. 
 • Asliye Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren ceza davalarında müdafilik veya vekillik yaparlar. 
 • Sulh Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren ceza davalarında müdafilik veya vekillik yaparlar. 
 • Cezaevlerinde tutuklu müvekkilleri ile görüşme sağlarlar.
 • Tutuklanan müvekkilleri lehine tutukluluğa itiraz ederler. 
 • Adli kontrol altına alınan müvekkilleri lehine adli kontrol kararlarına itiraz ederler. 
 • Savcılık soruşturma evresinde müdafilik veya vekillik yaparlar. 
 • İstinaf, temyiz ve karar düzeltme gibi müvekkil lehine olan kanun yollarına başvuruda bulunurlar. 
 • Ceza hukuku alanında hakkı ihlal edilen müvekkilleri için suç duyurusu dilekçesi hazırlarlar.
 • Müvekkillerini ceza hukuku alanında bilgilendirirler. 

Yukarıda belirtilen çalışmalar, ceza avukatlarının sıklıkla yürüttüğü faaliyetlerdir.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR HANGİLERİDİR?

5235 sayılı kanunun 12. maddesi uyarınca; kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere Türk Ceza Kanununda yer alan:

 • Yağma Suçu (TCK 148)
 • İrtikâp Suçu (TCK 250/1 ve 2)
 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (TCK 204/2)
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu (TCK 158)
 • Hileli İflas Suçu (TCK 161)

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının:

 • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (BEŞİNCİ BÖLÜM)
 • Milli Savunmaya Karşı Suçlar (ALTINCI BÖLÜM)
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (YEDİNCİ BÖLÜM)

Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332. maddeler hariç)

 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar,

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR HANGİLERİDİR?

5235 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca; kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır. Kanunlar özellikle bir mahkemeyi görevli kılmış ise yargılama o mahkemede görülmektedir. 10 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren davalar ve işler Asliye Ceza Mahkemesinde görülmektedir. Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen ceza davalarından bir kısmı şöyledir:

 • Kasten Yaralama Suçu
 • Taksirle Yaralama Suçu
 • Cinsel Taciz Suçu
 • Cinsel Saldırı Suçu (TCK 102/1)
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu
 • Tehdit Suçu
 • Şantaj Suçu
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
 • Hakaret Suçu
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
 • Hırsızlık Suçu
 • Mala Zarar verme Suçu
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu
 • İftira Suçu
 • Yalan Yere Yemin Suçu
 • Suç Uydurma Suçu
 • Suç Üstlenme Suçu
 • Yalan Tanıklık Suçu
 • Suçu Bildirmeme Suçu

CEZA AVUKATLARI, VEKÂLETNAME OLMAKSIZIN CEZA DOSYASINI TAKİP EDEBİLİR Mİ?

Avukatlar, vekâletname bulunmasa da ceza dava dosyalarını inceleyebilirler. Ancak ilgili dosyada gizlilik kararı bulunuyor ise bu durumda avukatın dosya inceleme talebi reddedilir. Yani vekâletname bulunsa dahi gizlilik kararı bulunan dosyaları inceleyebilmek mümkün değildir. Ceza avukatları soruşturma aşamasında vekâletname olmaksızın dosyayı takip edebilirken, kovuşturma aşamasında ise vekâletname ibrazı zorunludur. Ceza avukatları, vekâletname olmadan ceza dava dosyasından fotokopi alamazlar. Bu sebeple ceza davasında avukatın dosyayı sağlıklı bir şekilde takip edebilmesi için vekâletname olmazsa olmazdır.

AĞIR CEZA AVUKATI, TUTUKLU BİR KİŞİDEN NASIL VEKÂLET ALIR?

Günümüzde vekâletnameler, herhangi bir noterden çıkarılabilir. Bu işlem sırasında noterler, vatandaşlardan kendi kimlikleri ile vekâlet vereceği ağır ceza avukatının bilgilerini isterler. Ancak tutuklu şahısların özgürlüklerinin kısıtlı olması sebebiyle, notere şahsen gidebilmeleri mümkün değildir. Bu sebeple tutuklu kişilerin yakınları, cezaevinin yakınında bulunan noterlerle anlaşma sağlamalıdır. Bu anlaşma neticesinde noterler, tutuklu bulunan şahsın yanına giderek ceza evinde görüşme sağlar ve vekâletname çıkarma işlemini cezaevinde gerçekleştirirler. Ağır ceza avukatları veya şahsın yakınları daha sonra noterin yanına giderek çıkarılan vekâleti elden alabilirler.

İSTANBUL’ DA CEZA AVUKATI ARIYORUM, TAVSİYE ÜZERİNE AĞIR CEZA AVUKATINA GİTMELİ MİYİM?

Ceza avukatı arayan insanlar genellikle en iyi ceza avukatı veya en iyi ağır ceza avukatı bulma arayışı içerisinde olurlar. Bu arayış sürecinde şahıslar genellikle tavsiye üzerine ceza avukatına giderler. İstanbul’ da ceza avukatı ve ağır ceza avukatı sayısı bir hayli fazla olup; bu sebeple ceza avukatı tavsiyesi önemli bir ölçüdür. Şahıslar, her ne kadar tavsiye üzerine ağır ceza avukatına gitseler de esasen güvendikleri ve olumlu kanaat getirdikleri tecrübeli bir ceza avukatıyla yola devam etmelidir.  Ceza avukatı arıyorum İstanbul’ da hangi semte gitmeliyim diye tereddüt yaşıyorsanız şunu açıkça söyleyebiliriz ki İstanbul’ un her semtinde ceza hukukuyla ilgilenen birçok avukat bulunmaktadır.

CEZA AVUKATI İLE ÇALIŞMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bireylerin karşılaştıkları ceza davalarında ceza avukatları ile çalışma yürütmeleri son derece önemlidir. Hukuk sistemi, usul kurallarıyla yakından ilişkili olup; kişilerin usul yönünden hata yapmaları hak kaybına sebebiyet vermektedir. Örneğin ceza yargılaması sonucunda ceza alan bir kişinin 7 günlük yasal süre içerisinde kararı istinaf etmemesi ve süreyi kaçırması halinde, geri dönüşü olmayan bir yola girilmektedir. Bu durum sadece basit bir örnek olup; bunun gibi pek çok hak kaybına sebebiyet veren durumlar söz konusu olabilir. Ceza avukatı, müvekkillerinin savunmalarını doğru bir şekilde yapmaları için destek sağlamak sağlar ve hak kayıplarının önüne geçmek için çalışmasını yürütür. Bu sebeple ceza avukatı ile çalışmak önemlidir.

CEZA AVUKATI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ceza avukatı ücretleri davadan davaya ve işin niteliğine göre farklılık arz etmektedir. Ceza yargılamasında avukatın takip edeceği davanın hangi aşamada olduğu, suç vasfı ve niteliği, dosyadaki taraf sayısı gibi durumlar ceza avukatı ücretinin belirlenmesinde rol oynamaktadır. Örneğin ceza mahkemesinde ceza almış ve kararı istinaf edilecek bir kişi ile daha henüz soruşturma aşamasında olan bir kişiye teklif edilecek avukatlık ücreti aynı olmamaktadır. Ayrıca sanığın serbest veya tutuklu olup olmaması durumu da ceza avukatı ücretini belirleyen kriterler arasındadır. Çünkü tutuklu bir şahısla avukatın ayrıca ceza evinde görüşme sağlaması avukat için ekstra bir mesai ve emek gerektirir. Ceza avukatı ücretleri hususunda üst limit için kesin bir miktar belirlenemezken; alt limit için değerlendirme yapmak mümkündür; çünkü ceza avukatı ücretleri belirlenirken baronun asgari ücret tarifesi göz önünde bulundurulmalı ve ücret, asgari ücret tarifesinin altında olmamalıdır. Açıklanan sebeplerle ceza avukatı ücretleri hususunda avukat ile birebir görüşme sağlanması ve ücretin avukata sorulması daha sağlıklıdır.

01.01.2021 – 31.12.2021 DÖNEMİ İSTANBUL BAROSU’NUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ

AĞIR CEZA MAHKEMESİASLİYE CEZA MAHKEMESİSULH CEZA VE İNFAZ HÂKİMLİĞİ 

Sanık Müdafiliği: 20.000TL


Sanık/SSÇ Müdafiliği: 

14.000TL7.000TL

Mağdur/Katılan Vekilliği: 

14.000TL

Mağdur/Katılan Vekilliği: 

10.000TL

İSTANBUL’ DA EN İYİ AĞIR CEZA AVUKATINI BULABİLİR MİYİM?

Günümüzde bütün avukatlar, meslek ahlâkı ve ilkesi gereği üstlenmiş olduğu bütün işleri iyi şekilde yürütmekle mükelleftir. Bu yükümlülük hangi hukuki alanda çalışma yürütülecek olursa olsun avukat için farklılık göstermemektedir. İnsanlar genellikle İstanbul’ da en iyi ceza avukatı bulma arayışı ve hatta Türkiye’ de en iyi ceza avukatı bulma arayışı içerisine girmektedirler. Fakat en iyi ceza avukatı gibi bir kavram veya tanımlama esasen avukatlık için doğru değildir. Her avukat almış olduğu ve takip ettiği işe emek vermeli ve bu alanda titiz bir çalışma yürütmelidir. Ceza davasında avukatlık görevi yapabilmenin temel koşulu genellikle avukatlık sözleşmesinden geçmektedir. Ceza avukatları, müvekkili ile iş takibi konusunda anlaştıktan sonra avukat dosyayı takip etmektedir. Bu kapsamda da insanlar genellikle güvendikleri ve inandıkları ceza avukatına işi vermektedirler. Kaldı ki en iyi ceza avukatı kavramı kişiden kişiye göre de değişiklik göstermektedir. Aynı avukat için kimi müvekkil en iyi ceza avukatı tanımlaması yaparken diğer bir kişi bu tanımlamayı başka bir avukat için de yapabilir.

CEZA DAVAMIN TAKİBİ İÇİN BİRDEN FAZLA CEZA AVUKATI TUTABİLİR MİYİM?

Ceza Muhakemeleri Kanunu Madde 149 uyarınca şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafinin yardımından yararlanabilir; kanuni temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir. Kanun hükmünde açıkça belirtildiği üzere ceza davasının takibi için birden fazla ceza avukatı ile temsil edilmek mümkündür. Ancak bazı hallerde ceza avukatı sayısında kısıtlama da bulunmaktadır. Soruşturma aşamasında ifade almada en çok üç ceza avukatı hazır bulunabilir. Yine örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç ceza avukatı bulunabilir. Soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında ceza avukatının şüpheli ve sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.

CEZA AVUKATLARI GENELLİKLE HANGİ DAVALARA BAKARLAR?

Ceza avukatları, genellikle Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemelerinin görev konusuna giren davalara ve işlere bakmaktadırlar. Bu kapsamda kişiler en çok Türk Ceza Kanununda yer alan suç tipleri ile karşılaşmaktadırlar. Ceza avukatları, kişilerin karşılaşmış oldukları bu suç tipleri ile ilgili olarak onlara hukuken destek sağlamakta ve yardımcı olmaktadırlar. Bu kapsamda ceza avukatlarının en çok baktığı ve karşılaştığı suç tipleri şunlardır: 

Yukarıda belirtilen suç tipleri dışında yasal mevzuatta başkaca suçlarda mevcut olup; ceza avukatları diğer suçlarda da müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

İSTANBUL CEZA AVUKATI

İstanbul ilçelerinde ceza hukuku alanında aktif olarak faaliyet gösteren avukatlar, “İstanbul Ceza Avukatı” olarak isimlendirilmektedir. İstanbul ceza avukatları, İstanbul’ da yer alan baro levhasına kayıtlıdır. İstanbul bölgesinde hizmet veren ceza avukatları, hem Anadolu Yakası hem de Avrupa yakasında hizmet vermektedirler. 

İSTANBUL AVRUPA YAKASI CEZA AVUKATLARI 

İstanbul Avrupa yakasındaki ceza avukatları, başlıca Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Küçükçekmece' de ikamet eden kişilere ceza davalarında avukatlık hizmeti verirler. Ceza avukatları, savunmanın en doğru ve usule uygun bir biçimde yapılabilmesi için önemli rol oynar. Bu sebeple, İstanbul' da yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu, karşılaştıkları Ağır Ceza ve Asliye Ceza Davalarında kendilerini avukat ile temsil ettirmektedirler.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI CEZA AVUKATLARI 

İstanbul Anadolu yakasındaki ceza avukatları, başlıca Kadıköy, Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar' da ikamet eden kişilere Ağır Ceza ve Asliye Ceza Davalarında avukatlık hizmeti verirler; ancak İstanbul' da bürosu bulunan avukatlar, esasında İstanbul' un bütün bölgesinden ve ilçelerinden iş alabilmektedir. Bu konuda avukat için herhangi bir kısıtlama durumu söz konusu değildir.