Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

ADLİ KONTROL NEDİR?

Adli kontrol, şüpheli veya sanığın tutuklanması yerine bir veya birden fazla yükümlülüğe tâbi tutularak, toplum içinde denetimini öngören bir koruma tedbiridir. Adli kontrolle sanık ya da şüphelilerin denetim altına alınması sağlanır. Adli kontrol tedbiri, tutuklama kararına alternatif olarak getirilmiş bir koruma tedbiri olup; tutuklamanın ağır ve yıkıcı sonuçlarının ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Adli Kontrol Kararı, soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilir. Cumhuriyet Savcısı, adli kontrol kararı verilmesi için mahkemeye talepte bulunabilir. Sanığa ya da şüpheliye adli kontrol kararı verilebilmesi için yargılamanın devam ediyor olması gerekmektedir. Adli kontrol kararının uygulanması denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından takip edilmektedir.

ADLİ KONTROL KARARINA UYULMAZSA NE OLUR?

5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun 112. maddesi uyarınca adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilir. Hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de tutuklama kararı verebilir.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ NELERDİR?

Adlî kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir:

a) Yurt dışına çıkamamak.

b) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.

c) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.

d) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek.

e) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek.

f) Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak.

g) Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz karşılığında adlî emanete teslim etmek.

h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak.

i) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek.

j) Konutunu terk etmemek.

k)Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek.

l) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek.

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun 111/2 maddesi uyarınca adli kontrol kararına itiraz edilebilir. Adli kontrol kararına şüphelinin ya da sanığın yüzüne okunması (tefhim) tarihinden, tebliğ edilmiş ise tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmelidir. Adli kontrol kararına itiraz etmek isteyen sanıklar veya şüpheliler adli kontrol kararına itiraz dilekçesi hazırlayarak karara itiraz edebilirler.


ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


(……………) NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

(……………) SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’ NE 

DEĞİŞİK İŞ NO                          ………/……… Sorgu – (………/……… Soruşturma No)

ADLİ KONTROL KARARINA 

İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ            ……………………

MÜDAFİ                                      ……………………

KONU                                          Adli kontrol kararına itirazlarımızdan ibarettir

AÇIKLAMALARIMIZ 

         Şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş olup; adli kontrol kararına itirazlarımızı sunuyoruz. Şüphelinin suç işlediğine ilişkin dosyada hiçbir somut delil mevcut değilken şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

         Şüphelinin sabit ikametgâh sahibi olması, bu nedenle kaçmasının söz konusu olmaması sebepleriyle de adli kontrol kararına itiraz etme zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                 : TCK, CMK ve sair mevzuat

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda açıklamış olduğumuz sebeplerle şüpheli hakkında ……….. tarihinde verilmiş olan adli kontrol kararına itiraz ediyoruz. İtirazımızın kabulü ile adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. Tarih: ..../..../............

ADLİ KONTROL KARARINA 

İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ ……………. 

MÜDAFİ AV. ……………. 


adli kontrol kararına itiraz dilekçesini indir