Ceza Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

İSTİNAF DİLEKÇESİ NEDİR?

İstinaf Dilekçesi, esasen Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu aleyhe karara itiraz etmek için verilen bir dilekçedir. Davanın tarafları, “bölge adliye mahkemesine” gönderilmek üzere kararı veren ilk derece mahkemesine istinaf dilekçesi verebilirler.

CEZA MAHKEMELERİNDE KARARI İSTİNAF ETME SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

Ceza davalarında verilen kararı istinaf etme süresi hükmün açıklanmasından itibaren 7 gündür. İstinaf süresi kararın tefhim edilmesiyle yani yüze karşı okunmasıyla başlar. Ancak hüküm, istinaf yoluna başvurma hakkı olan kişinin yokluğunda açıklanmış ise süre kararın tebliğ tarihinden başlar. 

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZABİLİR Mİ?

Bölge adliye mahkemeleri, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararları esas ve usul yönünden inceler. Eğer usulüne uygun bir dilekçe ile istinaf başvurusu söz konusu ise istinaf mahkemeleri ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı hukuka aykırı bulur ise hükmü bozar.

İSTİNAF DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 

(CEZA MAHKEMELERİ İÇİN)


………. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

………. CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO                    ………./……….

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN SANIK          : ……….

MÜDAFİ                        : ……….

KONU                            : ………. Mahkemesinin ………./………. Esas numaralı dava kapsamında müvekkil aleyhine vermiş olduğu …../…../………. tarihli kararın İSTİNAF incelemesi neticesinde BOZULMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz.

AÇIKLAMALARIMIZ

         ………. Mahkemesinin sanık ………. hakkında vermiş olduğu karar hukuka aykırı olup; kararın bozulmasını talep etme zorunluluğu hâsıl olmuştur. Şöyle ki;

         ……….(BU ALANA İSTİNAF GEREKÇELERİ YAZILACAK) 

         Müvekkil yukarıda açıklanan sebeplerle suçsuz olup; müvekkil hakkında BERAAT kararı verilmesi gerekirken müvekkile ceza verilmesi yasaya aykırıdır.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda izahını yaptığımız nedenler ve Sayın Mahkemenizce resen gözetilecek nedenlerle istinaf talebimizin kabulü ile ………. Mahkemesinin ………. Esas numaralı dava kapsamında …../…../………. tarihinde müvekkil ………. aleyhine verilen kararın müvekkil lehine BOZULMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz. (…../…../……….)

SANIK MÜDAFİ

……….

istinaf dilekçesi örneği indir (ceza mahkemesi)