Temyiz Dilekçesi Örneği (Ceza Mahkemesi)

TEMYİZ DİLEKÇESİ NEDİR? 

Temyiz dilekçesi, esasen Bölge Adliye Mahkemelerinin veya bazı istisnai durumlarda Ceza Mahkemelerinin vermiş olduğu aleyhe kararlara itiraz etmek için verilen bir dilekçedir. Ceza davasında sanıklar veya katılanlar “Yargıtay İlgili Ceza Dairesine” gönderilmek üzere kararı veren mahkemeye temyiz dilekçesi verebilirler. 

CEZA DAVALARINDA KARARI TEMYİZ ETME SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?  

Ceza hukukunda verilen kararları temyiz etme süresi 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 291. Maddesi uyarınca hükmün açıklanmasından itibaren 15 gündür.  Hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır, beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. İncelemenin duruşmalı olarak yapılması ve ilgili tarafın duruşmada hazır bulunması halinde süre kararın tefhim edilmesiyle yani yüze karşı okunmasıyla başlar. Ancak hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olan sanık veya katılanın yokluğunda açıklanmış ise süre tebliğ tarihinden itibaren başlar. 

YARGITAY, KARARI BOZABİLİR Mİ? 

Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemelerinin veya bazı durumlarda Yerel Mahkemelerin vermiş olduğu kararları usul ve esas yönlerinden inceler. Eğer usulüne uygun bir temyiz dilekçesi ile temyiz başvurusu söz konusu ise Yargıtay, verilen kararları hukuka aykırı bulur ise hükmü bozar.

TEMYİZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (CEZA MAHKEMESİ)

T.C. 
YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİNE 
GÖNDERİLMEK ÜZERE  
………. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ………. CEZA DAİRESİNE

DOSYA NO      : ………. 

TEMYİZ EDEN 
SANIK              : ………. 

MÜDAFİ          : ………. 

KONU             : ……….Bölge Adliye Mahkemesi ………. Ceza Dairesinin ….. /….. Esas - ….. /….. Karar sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olması sebebiyle BOZULMASI istemiyle TEMYİZ DİLEKÇESİDİR

AÇIKLAMALARIMIZ             

………. Ceza Mahkemesinin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında müvekkil aleyhine usul ve yasaya aykırı olarak mahkûmiyet hükmü verilmiş olup; hüküm yasal süresi içerisinde tarafımızca istinaf edilmiştir. Akabinde ………. Bölge Adliye Mahkemesi ………. Ceza Dairesi, müvekkil ………. aleyhine usul ve yasaya aykırı olarak istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermiş olması sebebiyle kararı temyiz ediyoruz. Şöyle ki; 

(… BU ALANA TEMYİZ GEREKÇELERİ YAZILMALIDIR…)             

Yukarıda açıklanan tüm sebepler ve Yüksek Mahkemenizce resen gözetilecek nedenlerle kararın müvekkil lehine bozulması için kararı temyiz etme zorunluluğu doğmuştur. 

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda açıkladığımız gerekçelerle ve mahkemenizin CMK madde 289 çerçevesinde resen gözeteceği gerekçelerle usul ve yasaya aykırı ………. Bölge Adliye Mahkemesi ………. Ceza Dairesinin ….. /….. Esas - ….. /….. Karar sayılı kararının BOZULMASINI arz ve talep ederiz. (Tarih: …/…/………) 

SANIK MÜDAFİ 
……….