Temyiz Süre Tutum Dilekçesi Örneği (Ceza)

CEZA DAVALARINDA TEMYİZ SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ NEDİR? 

Temyiz süre tutum dilekçesi, Bölge Adliye Mahkemelerinin veya bazı istisnai durumlarda Ceza Mahkemelerinin vermiş olduğu aleyhe kararlara itiraz dilekçesi mahiyetinde olup; kanunda belirtilen 15 günlük temyiz süresini durdurmak için verilir. Gerekçeli karar mahkeme tarafından yazıldıktan ve ilgili tarafa tebliğ edildikten sonra bu kez ayrıntılı ve gerekçeli temyiz dilekçesi yazılır. Temyiz istemi, hükmü veren mahkemeye dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine beyanda bulunulması suretiyle yapılır, beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. İncelemenin duruşmalı olarak yapılması ve ilgili tarafın duruşmada hazır bulunması halinde temyiz süre tutum dilekçesi sunma süresi kararın tefhim edilmesiyle yani yüze karşı okunmasıyla başlar. Ancak hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olan sanık veya katılanın yokluğunda açıklanmış ise 15 günlük temyiz süresi tebliğ tarihinden itibaren başlar.

TEMYİZ SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (CEZA MAHKEMELERİ)

T.C. 
YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİNE  
Gönderilmek Üzere 
………. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ….. CEZA DAİRESİNE   

DOSYA NO                    : ………. / ………. 

TEMYİZ EDEN  SANIK : ………. 

MÜDAFİ                        : ………. 

KONU                            : ………. Bölge Adliye Mahkemesi ………. Ceza Dairesinin …/…/……… tarihli, …../….. Esas - …../….. Karar sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olması sebebiyle kararın temyizen incelenerek müvekkil lehine BOZULMASI talebiyle temyiz edildiğini bildirir SÜRE TUTUM dilekçemizin sunulmasından ibarettir 

AÇIKLAMALARIMIZ           

………. Bölge Adliye Mahkemesi ………. Ceza Dairesinin …/…/……… tarihli kararı ile müvekkilin cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu kararın usul ve yasaya aykırı olması sebebiyle müvekkilimiz adına kararı yasal süresi içerisinde temyiz ediyoruz. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildikten sonra ayrıntılı temyiz gerekçelerini içerir dilekçemizi sunacağız. İşbu sebeple süre tutum dilekçemizin kabulü için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur. 

SONUÇ VE İSTEM       Yukarıda açıklamış olduğumuz sebeplerle gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildikten sonra ayrıntılı temyiz dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak kararın müvekkil lehine temyiz edildiğine ilişkin SÜRE TUTUM dilekçemizi sunar, ………. Bölge Adliye Mahkemesi ………. Ceza Dairesinin …/…/……… tarihli …../….. Esas - …../….. Karar sayılı usul ve yasaya aykırı kararının müvekkil lehine BOZULMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz. (Tarih: …/…/………) 

SANIK MÜDAFİ 
……….