Ceza Mahkemesi İstinaf Süre Tutum Dilekçesi


CEZA DAVALARINDA İSTİNAF SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ NEDİR?

Süre tutum dilekçesi, yerel mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz dilekçesi olup; esasen kanunda öngörülen 7 günlük süreyi durdurmak için verilir. 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 273. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. İlk derece mahkemesi, gerekçeli kararı yazdıktan ve gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra ise bu kez ayrıntılı ve gerekçeli istinaf dilekçesi yazılır. Ceza mahkemelerinde hüküm, yüze karşı okunup tefhim edildiği için istinaf dilekçesini sunma süresitefhim ile başlar. Ancak hüküm, istinaf yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmış ise 7 günlük süre tebliğ tarihinden itibaren başlar.


İSTİNAF SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 


………. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

………. CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO                       ………./……….

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN SANIK           : ……….

MÜDAFİ                            : ……….

KONU                            : Sayın mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyasından vermiş olduğu kararın incelenerek müvekkil lehine bozulması talebi ile karara karşı İSTİNAF yoluna başvurulduğunu belirten SÜRE TUTUM dilekçemizin sunulmasından ibarettir

AÇIKLAMALARIMIZ

         ………. Mahkemesinin ………./………. Esas numaralı dava kapsamında …../…../………. tarihinde gerçekleşen duruşmada müvekkil ………. aleyhine verilen karar usul ve yasaya aykırı olduğundan karara karşı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz.

         Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf gerekçelerini içerir dilekçemizi sunacağız. İşbu süre tutum dilekçemizin kabulü için mahkemenize başvurma zorunluluğunda kalınmıştır.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda izahını yaptığımız nedenlerden dolayı, gerekçeli kararın tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak istinaf talebimizin kabulü ile ………. Mahkemesinin ………./………. Esas numaralı dava kapsamında …../…../………. tarihinde müvekkil ………. aleyhine verilen kararın BOZULMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz. (…../…../……….)

SANIK MÜDAFİ

……….


ceza mahkemesi istinaf süre tutum dilekçesi örneği indir