Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararına Karşı İtiraz SÜRE TUTUM Dilekçesi Örneği

HAGB KARARINA KARŞI İTİRAZ SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ NEDİR?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Karşı İtiraz Süre Tutum Dilekçesi, kısaca yerel mahkemenin vermiş olduğu HAGB kararına itiraz dilekçesi olup; esasında kanunda öngörülen 7 günlük itiraz süresini durdurmak için verilir. 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 267. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Yerel mahkeme, gerekçeli kararı yazdıktan ve gerekçeli kararı taraflara tebliğ ettikten sonra ise bu kez ayrıntılı ve gerekçeli itiraz sebepleri belirtilerek itiraz dilekçesi yazılır. Ceza mahkemelerinde hüküm, yüze karşı okunup tefhim edildiği için itiraz dilekçesi sunma süresi tefhim ile başlamaktadır; fakat yerel mahkemenin hükmü HAGB kararına itiraz yoluna başvurma hakkı olan tarafın yokluğunda açıklanmış ise 7 günlük itiraz süresi tefhim ile değil, tebliğ tarihinden itibaren başlamaktadır.  

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZIN ETKİSİ NEDİR? 

CMK Madde 268/2 hükmü ve devamı uyarınca kararına itiraz edilen hakim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararı düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir.  

HAGB İTİRAZINI HANGİ MAHKEME İNCELER?

Ceza Muhakemeleri Kanunu Madde 268 /3 uyarınca Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, o yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı hâkimlik için bir numaralı hâkimliğe; ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine aittir. Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB) KARARINA İTİRAZ SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 

T.C. 
………. MAHKEMESİNE 
GÖNDERİLMEK ÜZERE 
………. MAHKEMESİNE 
DOSYA NO                    : ………./………. 


HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 
GERİ BIRAKILMASI 
KARARINA İTİRAZ  
EDEN SANIK                  : ………. 


MÜDAFİ                         : ………. 


KONU                           : Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz ve süre tutum dilekçesidir 


AÇIKLAMALARIMIZ                 
Müvekkil ……….' a ………. Mahkemesinin ………./………. Esas numaralı dosya üzerinden …/…/……… tarihinde verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı hukuka uygun olmayıp; müvekkile beraat kararı verilmesi gerekmektedir. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı itiraz gerekçelerini içerir dilekçemizi mahkemenize sunacağız. İşbu süre tutum dilekçemizin kabulü için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur. 


SONUÇ VE İSTEM            :                
Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, süre tutum dilekçemizin kabulü ile gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı itiraz dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak ………. Mahkemesinin ………./………. Esas numaralı dosyası üzerinden …/…/……… tarihinde haksız ve hukuka aykırı olarak verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının İTİRAZEN kaldırılmasına ve sanık hakkında BERAAT KARARI verilmesini arz ve talep ederiz. 
HAGB KARARINA İTİRAZ EDEN 
..........