Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi Örneği

HAGB KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ NEDİR? 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi, esasında Ceza Mahkemelerinin vermiş olduğu aleyhe karara itiraz etmek için verilen bir dilekçedir. 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 267. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARLARINA İTİRAZ ETME SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR? 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Ceza mahkemelerinde hüküm, yüze karşı okunup tefhim edildiği için itiraz dilekçesi sunma süresi tefhim ile başlamaktadır; fakat yerel mahkemenin hükmü HAGB kararına itiraz yoluna başvurma hakkı olan tarafın yokluğunda açıklanmış ise 7 günlük itiraz süresi tefhim ile değil, tebliğ tarihinden itibaren başlamaktadır. 

HAGB KARARINA DİLEKÇE İLE İTİRAZ EDİLMESİ, HÜKMÜ DEĞİŞTİRİR Mİ? 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına dilekçeyle itiraz sonrasında mahkeme tarafından verilen hükmün değişme ihtimali bulunmaktadır. Şöyle ki; CMK Madde 268/2 hükmü ve devamı uyarınca kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararı düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir. 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZ HANGİ MAHKEME TARANIDAN İNCELENİR? 

HAGB kararına karşı yapılan itirazlarda itirazı incelemeye yetkili mercii HAGB kararını veren mahkemeye göre değişkenlik göstermektedir. Şöyle ki; Ceza Muhakemeleri Kanunu Madde 268 /3 uyarınca Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, o yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı hâkimlik için bir numaralı hâkimliğe; ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine aittir. Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB) KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

T.C. 
………. MAHKEMESİNE 
GÖNDERİLMEK ÜZERE 
………. MAHKEMESİNE 


DOSYA NO                    : ………./………. 


HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 
GERİ BIRAKILMASI KARARINA 
İTİRAZ  EDEN SANIK   : ……….


MÜDAFİ                         : ………. 


KONU                           : Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz dilekçesi 
AÇIKLAMALARIMIZ      
       
……… Mahkemesi, müvekkil ………' a ……… hapis cezası vermiş olup; akabinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı vermiştir. Karara süresi içerisinde tarafımızca itiraz edilmiş olup; süre tutum dilekçesi verilmiştir. Gerekçeli karar tarafımıza …/…/……… tarihinde tebliğ edilmiş olup; gerekçeli itirazlarımızı sunuyoruz. Şöyle ki; 


(…BU ALANA İTİRAZ GEREKÇELERİ YAZILACAK…)  
           
Yukarıda açıklanan tüm sebeplerle müvekkilin suç teşkil eden herhangi bir eylemenin bulunmaması sebebiyle müvekkile beraat kararı verilmesi gerekmektedir. Bu sebeple karara itiraz etme zarureti hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ……… Mahkemesinin ………/……… Esas numaralı dosyası üzerinden …/…/……… tarihinde haksız ve hukuka aykırı olarak vermiş olduğu hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının İTİRAZEN kaldırılmasına ve sanık hakkında BERAAT KARARI verilmesini arz ve talep ederiz. (…/…/………) 
HAGB KARARINA İTİRAZ EDEN 
………