Suçu Bildirmeme Suçu (TCK Madde 278)

SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK MADDE 278)

        Suçu bildirmeme suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Bölümünde Adliyeye Karşı Suçlar başlığı altında 278. maddede düzenlenmiştir. Kanun hükmü şöyledir:

TCK MADDE 278

Suçu bildirmeme 

 (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Mağdurun on beş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan engelli olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır.

(4) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler bakımından cezaya hükmolunmaz. Ancak, suçu önleme yükümlülüğünün varlığı dolayısıyla ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

   Ceza yargılamasında suç eylemlerinin büyük bir kısmı soruşturma ve kovuşturma organlarının bilgisine bireylerin ihbar etmesi yoluyla oluşmaktadır. Bu suç tipi ile kişilerin huzur ve barış ortamı içesinde yaşaması amaçlanmıştır; diğer yandan suçu bildirmeme suçu ile adliyenin de korunduğunu söyleyebiliriz. Suçu bildirmeme suçu, ihmali davranışla işlenebilen bir somut tehlike suçudur.

SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU KİMDİR? 

         Türk ceza kanununda suçun faili için özel bir şekil şartı aranmamıştır. Herkes bu suçun faili olabilmektedir. Herhangi bir suçun failinin veya ona yardım eden suç ortağının “suçu bildirmeme suçunun” faili olması söz konusu olmaz. Çünkü hiç kimsenin işlediği veya iştirak ettiği suç ile ilgili olarak bildirim yükümlülüğü yoktur. Savunmanın kutsallığı açısından hiç kimse kendisini suçlayan açıklamalarda veya beyanlarda bulunmaya zorlanamaz.

SUÇU BİLDİRMEME SUÇUNUN MADDİ UNSURU NEDİR?

         Suçun maddi unsuru, işlenmekte olan bir suçun yetkili makamlara bildirilmemesi veya işlenmiş olmakla birlikte sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçun yetkili makamlara bildirilmemesidir. Bildirim sözlü veya yazılı olarak yapılabilmektedir; ayrıca bildirim 3. bir kişinin aracılığı ile de yapılabilir.

         Bildirilmeyen eylemin kabahat niteliğinde veya disiplin cezası gerektiren bir fiil niteliğinde olmaması gerekmektedir. Bildirilmeyen eylemin suç özelliğini taşıması gerekmektedir.

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

         Fail, bildirimde bulunduğunda somut olaya göre büyük bir tehlike ile karşı karşı karşıya kalacak ise bu durumda zorda kalma hali bulunduğu için hukuka uygunluk sebebinden söz edilebilir.

MANEVİ UNSUR

         Suçu bildirmeme suçu, sadece kasten işlenebilen bir suçtur. Suçun taksirle işlenebilmesi hukuken mümkün değildir.

SUÇUN NİTELİKLİ (AĞIRLAŞTIRILMIŞ) HALLERİ 

         Suçun nitelikli haline TCK Madde 278/3’ te yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca; mağdurun on beş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan engelli olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan bir kimse olması halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılmaktadır.

SUÇU BİLDİRMEME SUÇU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI: 

KARDEŞLER ARASINDA “SUÇU BİLDİRMEME SUÇU” SÖZ KONUSU OLMAZ

“…5237 sayılı TCK’nun 278/1. maddesinde suçu bildirmeme suçunun düzenlendiği ve aynı Kanun’un 278/4. maddesinde tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler bakımından cezaya hükmolunmayacağının düzenlendiğinin anlaşılması karşısında; suça sürüklenen çocuklar ... ve ...’ın kardeş olmaları nedeni ile 5271 sayılı CMK'nun 45/1-d ve 223/4-(a) maddeleri uyarınca suça sürüklenen çocuk hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA…” (17. Ceza Dairesi 2019/1907 E. , 2019/3170 K.)

SUÇU BİLDİRMEME SUÇU VE İŞTİRAK 

“…Oluş, tüm dosya kapsamı ve suça sürüklenen çocuğun ikrarına göre temyize gelmeyen diğer suça sürüklenen çocuklarla fikir ve eylem birliği içerisinde bizzat olay yerinde bulunup temyize gelmeyen diğer suça sürüklenen çocuk ...’nun müştekiye ait işyerinin kapısını ve yazar kasayı kırarak para çalarken gözcülük yapmak şeklindeki eyleminin iştiraken hırsızlık ve mala zarar verme suçlarını oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde suçu bildirmeme suçundan hüküm kurulması, yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA…” (8. Ceza Dairesi 2017/9012 E. , 2018/9481 K.)

HERHANGİ BİR SUÇUN FAİLİNİN SAVUNMA HAKKI KAPSAMINDA SUÇU BİLDİRMEMESİ HALİNDE SUÇ UNSURLARI OLUŞMAZ 

“…Sanığın,... ile birlikte gerçekleştirdiği uyuşturucu ticareti suçundan haklarında soruşturma yapıldığı sırada ...'nun kendisini ... olarak tanıtıp kimlik bilgilerini verdiğini bildiği halde bunu soruşturma ve kovuşturma yapan makamlara bildirmemesi nedeniyle bu şekilde kamu davasının açıldığı olayda, suçu birlikte işlediği kişinin gerçek kimliğini bildirmemesinin savunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve suçu bildirmeme suçunun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanığın yüklenen suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi…” (16. Ceza Dairesi 2015/6672 E. , 2016/372 K.)

CEZA AVUKATI – AĞIR CEZA AVUKATI – İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI

İnternet sitemizde yer alan tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Fatih Yaşar’ a aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanması ve izinsiz olarak alınması durumunda hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.