Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu (TCK Madde 228)

KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Üçüncü Kısım Topluma Karşı Suçlar Yedinci Bölüm Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlığı altında TCK 228. maddede düzenlenmiştir. Kanun hükmü şöyledir:

TCK MADDE 228
Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama 
Madde 228-
(1) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. 
(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır. 
(3)(Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 
(4)(Ek: 15/8/2017-KHK-694/139 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/134 md.) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

Kumar, genel ahlaka aykırı bir davranış olarak kabul edilmektedir. Kumar oynamak, insanların sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemekte olup; bireylere gerek psikolojik gerekse ailevi açıdan son derece zararlar vermektedir. Kanun koyucu, bunların önüne geçebilmek amacıyla ve genel ahlakı koruyabilmek için Türk Ceza Kanunumuzda “kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçuna yer vermiştir. Kumar, Türk Dil Kurumuna göre; ortaya para koyarak oynanan talih oyunu olarak tanımlanmıştır. Yine kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunun yer aldığı TCK 228/6’ da kumarın tanımı ceza hukuku açısından yapılmıştır. Belirtilen kanun fıkrası uyarınca kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34. Maddesinde “kumar” başlığına yer verilmiş olup; bu madde uyarınca:

KABAHATLER KANUNU MADDE 34
Kumar  
Madde 34 – 
(1) Kumar oynayan kişiye, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.

Ceza hukuku anlamında kumar oynama eyleminden söz edilebilmesi için birinci olarak kazanç sağlama amacı bulunmalı, ikinci olarak kar ve zararın talihe bağlı olması gerekmektedir. Eğlence amacıyla yani kazanç amacı olmaksızın oyun oynanması kumar olarak nitelendirilemez. Kazancın mutlaka nakit para olmasına gerek yoktur. Kazanç, maddi değeri haiz olan bir eşya olabilir. Mesela oyunu kaybeden kişinin çay paralarını ödemek zorunda kalması veya hesabı ödemesi kumar olarak nitelendirilir. Kazancın az veya çok olmasının bir önemi bulunmamaktadır.          

Maddi bir kazancın söz konusu olmadığı durumlarda kumardan söz edilemez. Örneğin evde oynanan bir oyunda “yenilen çöpü döker” veya kaybeden “ben yeteneksizim diye bağırır” gibi yaptırımların bulunması hallerinde kumar söz konusu olmaz.     

Talihe bağlı bir oyun oynandığı izlenimi verilmesine rağmen yer ve imkân sağlayanlarca oyunda hile kullanılıyorsa bu durumda dolandırıcılık suçu söz konusu olur. Hileli zar kullanılması bu duruma örnek olarak verilebilir.

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR 

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu ile korunmak istenen hukuki menfaat, toplumun genel ahlak anlayışının korunmasıdır. 

SUÇUN FAİLİ 

Türk Ceza Kanuna göre fiili gerçekleştiren kişi fail olarak tanımlanmıştır. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunun faili açısından kanunda özel bir düzenleme yapılmamış olup; bu suçun faili herhangi bir kimse olabilir. Herkes tarafından işlenmesi mümkün olmayan, sadece belli bir sıfata sahip şahıslar tarafından işlenebilen suçlara özgü suç (mahsus) suçlar denilmektedir. Bu açıdan da değerlendirildiğinde kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu özgü bir suç değildir. 

SUÇUN MAĞDURU 

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunun mağduru toplumu oluşturan bireylerdir. 

SUÇUN MADDİ UNSURU  

Suçun maddi unsuru kumar oynanması için yer ve imkân sağlanmasıdır. Yer sağlanması, kumar oynanması için gereken uygun ortamın oluşturulmasıdır. Bu yerin nerede olduğunun bir önemi bulunmamaktadır. Kumar oynanmasını kolaylaştırıcı bütün aletler ve davranışlar imkân kapsamında değerlendirilmektedir. 

SUÇUN MANEVİ UNSURU 

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunun manevi unsuru kasttır. Fail; bu suçta suçun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve isteyerek eylemini gerçekleştirmektedir. Bu suçun taksirle işlenebilmesi mümkün değildir. 

SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 

1- Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması durumunda verilecek ceza bir katı oranında arttırılmaktadır. 

2- Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. 

3- Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılır. 

UZLAŞTIRMA 

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu uzlaşma hükümleri kapsamında olmayıp; uzlaştırma hükümleri bu suç için uygulanmaz. 

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMANIN YAPILMASI  

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunun soruşturması ve kovuşturmasının yapılması şikâyete tabi olmayıp; ilgili makamlar suçun işlendiği bilgisine ulaştığı anda resen harekete geçmektedirler. 

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunun yargılamasında görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir. 

DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ  

Ceza yargılamasının kamu düzenine ilişkin olması sebebiyle zamanaşımı hususu savcı veya hâkim tarafından resen nazara alınmaktadır. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunda dava zamanaşımı süresi 8 yıldır

YARGITAY KARARLARI  

KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI  

“…Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi; Sanığın, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçundan mahkûmiyet ve 1072 sayılı Kanuna muhalefet suçundan ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği, sanık müdafiin süre tutum dilekçesinde hangi hükmü veya hükümleri temyiz ettiğini belirtmemesine rağmen gerekçeli temyiz dilekçesinden açıkça kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünü temyiz ettiği anlaşıldığından temyiz incelemesinin kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçundan kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak; 5271 sayılı CMK.nın 231/5-6. maddesinde öngörülen tüm koşulların irdelenerek, sanık hakkında sonucuna göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilmeyeceğinin gerekçeli olarak belirtilmesi gerekirken hiçbir gerekçe gösterilmeden "takdiren" denilmek suretiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi, kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 05.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi…” (14. Ceza Dairesi 2012/12663 E.,2014/7643 K.) 

KAHVEHANEDE KUMAR OYNANMASI 

“…Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçundan sanık E.. S..'ın yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan beraatine dair Edremit 2. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 25.12.2009 gün ve 2009/330 Esas, 2009/662 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi O Yer Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: 28.09.2008 tarihli tutanak içeriği, tutanak düzenleyicisi tanık R. A. anlatımı, tanıklar M.. A.., R. K. ve M.. K..'ın polisler geldiğinde masa üzerinde para olduğuna ilişkin ifadeleri, sanığın kısmen ikrar içeren beyanları ve tüm dosya içeriğinden, sanığın kahvehanesinde tanıklar Ahmet, Raşit, Mücahit ve Mahmut'un kumar oynamalarına izin verdiği anlaşıldığından, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeyerek yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi…” (14. Ceza Dairesi 2012/8938 E. , 2014/1401 K.)

CEZA AVUKATI – AĞIR CEZA AVUKATI – İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI

İnternet sitemizde yer alan tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Fatih Yaşar’ a aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanması ve izinsiz olarak alınması durumunda hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.