Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu (TCK Madde 265)

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME (MUKAVEMET) SUÇU VE CEZASI  

Görevi yaptırmamak için direnme suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun dördüncü kısım “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlığı altında birinci bölüm “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” bölümünde TCK Madde 265’ de düzenlenmiştir. Kanun hükmü şöyledir:

TCK MADDE 265
Görevi yaptırmamak için direnme  
Madde 265-  
(1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.
(4) Suçun, silahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
(5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Görevi yaptırmamak için direnme suçu, kamu düzeni ve işleyişinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için mevzuatımızda düzenlenmiş önemli bir suç tipidir. Bu suç tipiyle anlaşılmaktadır ki kamu düzeni ve işleyişi bireylerin tercihlerine bırakılmamış olup; kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleyen kişiler cezai müeyyide ile karşı karşıya bırakılmıştır.

KORUNAN HUKUKİ YARAR 

Türk Ceza Kanununda “görevi yaptırmamak için direnme” suçuna yer verilmesi ile kamu idaresinin ve otoritesinin faaliyetlerini etkin, verimli ve düzgün bir şekilde sürdürebilmesi hedeflenmiştir. Bu suçu işleyen failler aynı zamanda kamu görevlilerinin iradesini, özgürlüğünü ve vücut bütünlüğünü de olumsuz olarak etkilediği için kamu görevlilerinin kamusal ve mesleki faaliyetlerini hiçbir baskı olmadan sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi de korunup, güvence altına alınmıştır.  

SUÇUN FAİLİ

Görevi yaptırmamak için direnme suçunun faili için kanunda özel bir düzenleme bulunmamakta olup; bu suçun faili herkes olabilir. Örneğin polis memurunun elinde usulüne uygun alınmış arama kararı bulunmasına rağmen failin, polis memurunun aramasına izin vermemesi ve polis memurlarına saldırması görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturur. 

SUÇUN MAĞDURU 

Suçun mağduru sadece kamu görevlisi olabilir. Kamu görevlisinin tanımı TCK Madde 6/1-c’ de yapılmış olup; bu kapsamda kamu görevlisi, kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişidir. Mağdurun kamu görevlisi olması başlı başına yeterli olmayıp; aynı zamanda kamu görevini icra etmeye çalışıyor olmalıdır. Örneğin, bir polis memurunun evinin balkonunda otururken bir komşusu ile şahsi sebeplerle tartışması ve komşusu tarafından tehdit edilmesi halinde görevi yaptırmamak için direnme suçu oluşmaz. Çünkü polis memuru bu örnekte kamu görevi icra etmemektedir. 

SUÇUN MADDİ UNSURU 

Suçu oluşturan eylem kanunda; failin, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanılması olarak ifade edilmiştir. Suçun oluşabilmesi için cebir ve tehdidin bir arada olmasına gerek yoktur. Sadece birinin bulunması yeterlidir. Tehdit suçunun maddi konusu TCK madde 106/1’ de belirtilmiş olup; bir başkasının, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit edilmesi veya malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit edilmesidir. Cebir suçunun maddi unsuru ise TCK madde 108’ de belirtilmiş olup; failin mağdura karşı bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için mağdura fiziki ve zorlayıcı güç kullanılması ve mağdurun iradesi ve hareketlerinin kısıtlanmasıdır. Tehdit suçunda, fail mağdur üzerinde fiziki bir etkide bulunmamakta olup; kötülük gerçekleştireceğinden bahisle mağdurun iç huzurunu bozmaktadır. Ancak cebirde ise eylem şimdiki zamana yöneliktir. Yani mağdura karşı fiziki güç kullanılmaktadır. 

SUÇUN MANEVİ UNSURU 

Görevi yaptırmamak için direnme suçu, sadece kasten işlenebilir. Kast, kanunun suç olarak kabul ettiği bir fiilin ve onu meydana getirecek hareketin neticesini bilerek ve isteyerek işleme iradesidir. Görevi yaptırmamak için direnme suçunun taksirle işlenebilmesi mümkün değildir.

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇUNUN NİTELİKLİ (AĞIRLAŞTIRILMIŞ) HALLERİ 

1- Yargı Görevini Yapan Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK Madde 265/2):

Bu suçun TCK madde 265/2 uyarınca yargı görevini yapan kişilere karşı işlenmesi halinde, faile verilecek ceza suçun basit haline nazaran daha yüksektir. TCK Madde 6/1-d uyarınca yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler, adli ve idari mahkemeler üye ve hâkimleri ile cumhuriyet savcısı ve avukatlar ifade edilmiştir. 

2-Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK Madde 265/3)

Suçun TCK madde 265/3 uyarınca kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde faile verilecek ceza suçun basit haline nazaran daha yüksektir. 

3- Suçun Silahla ya da Var Olan veya Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK Madde 265/4)

Görevi yaptırmamak için direnme suçunun TCK madde 265/4 uyarınca silahla ya da var olan veya sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde faile verilecek ceza suçun basit haline nazaran daha yüksektir.

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇUNUN CEZAİ YAPTIRIMI

Görevi yaptırmamak için direnme suçunun: TCK 265/1 uyarınca işlenmesi halinde; faile 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. TCK 265/2 uyarınca işlenmesi halinde; faile 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilir. TCK 265/3 uyarınca işlenmesi halinde; faile verilecek ceza 1/3 oranında arttırılır. TCK 265/4 uyarınca işlenmesi halinde; faile verilecek ceza 1/2 oranında arttırılır. 

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

1- TEŞEBBÜS:

Teşebbüs, failin suçun icrasına başlaması; ancak elinde olmayan sebeplerle suçu tamamlayamaması halidir. Görevi yaptırmamak için direnme suçunda icra hareketlerinin kısımlara bölünebildiği durumlarda suça teşebbüs mümkündür. Suçun teşebbüs aşamasında kalması durumunda faile verilecek ceza TCK Madde 35 hükmü uyarınca indirilir. 

2- İŞTİRAK: 

Görevi yaptırmamak için direnme suçu, iştirak açısından ayrıca bir özellik göstermemektedir. Mağdura karşı bu eylemini gerçekleştiren birden fazla kişi söz konusu olur ise, bu eylemi gerçekleştiren bütün kişiler birlikte fail olarak kabul edilirler ve her bir fail bu suçtan ayrı ayrı cezalandırılır. Ayrıca suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hali TCK 265/3 uyarınca cezada artırım sebebidir. 

3- İÇTİMA:

Sanığın suçun yasal tanımında yer alan ve hukuksal anlamda tek bir fiili oluşturan davranışları, görevini ifa eden kamu görevlilerine karşı görevlerini yaptırmamak için gerçekleştirmiş olması nedeniyle aynı nev`iden fikri içtimaın koşulları gerçekleşmiş bulunduğundan, sanık hakkında 5237 sayılı TCK`nın 43/2 maddesinin uygulanması gerekmektedir. TCK 265/5 uyarınca bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

UZLAŞMA

Görevi yaptırmamak için direnme suçu, uzlaşmaya tabi suçlar arasında değildir. Taraflar aralarında uzlaşma sağlasalar dahi bu durumun soruşturmaya veya kovuşturmaya hiçbir olumlu veya olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Soruşturma veya kovuşturma devam etmektedir.

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMANIN YAPILMASI 

Görevi yaptırmamak için direnme suçunda soruşturma ve kovuşturmasının yapılması şikâyete tabi değildir. İlgili makamlar suçun işlendiği bilgisine ulaştığı anda resen harekete geçmektedir. Mağdur, şikâyetini geri alsa dahi, yargılama devam etmektedir. 

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Görevi yaptırmamak için direnme suçunun yargılamasında görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ 

Görevi yaptırmamak için direnme suçunda dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

YARGITAY KARARLARI 

OLAY TUTANAĞI İLE TANIK VE MAĞDUR BEYANLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI SEBEBİYLE GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇUNDAN VERİLEN HÜKMÜN BOZULMASI  

“…TCK'nın 265. maddesinde "görevi yaptırmamak için direnme" başlığıyla "seçenekli hareketli" ve "amaçlı bir fiil" olarak düzenlenen ve görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu görevlisine karşı gelinmesi eylemleri cezalandırılan suç tipinde; hareketin "cebir veya tehdit" şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve belirtilen tipik hareketleri içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı göz önüne alındığında, dosyada mevcut 19/03/2014 tarihli tutanak içeriğinde, sanığın, hakkında beraat kararı verilen temyiz dışı diğer sanıkla birlikte arbede çıkararak kaçmaya çalıştığı ve ekip aracına bindirilirken mağdur ...’ın yaralanmasına sebebiyet verdiğinin belirtilmesine karşın, tanık ...’in beyanında, sanığın debelenip kaçmaya çalıştığı, agresif davrandığı ve polis aracını tekmelediğini belirtmesi, mağdur polis memurlarının aşamalardaki beyanlarında, sanığın kendilerine yönelik cebir veya tehdit eylemine ilişkin açık bir anlatımda bulunmayarak “direndiği, zorluk çıkardığı ve taşkınlık yaptığı” şeklinde soyut ifadelere yer verdikleri, bir kısım mağdurun, sanığın kendilerine karşı cebir veya tehdit eylemi olmadığını ifade ettikleri anlaşılmakla, olay tutanağı ile tanık ve mağdur beyanları arasında oluşan çelişkinin giderilmesi, giderilemediği takdirde hangi anlatıma, hangi gerekçeyle üstünlük tanındığının açıklanması, sanığın mağdurlara karşı hangi eylemi gerçekleştirdiğinin kabul edildiği ve bunların ne surette direnme suçunda aranan cebir veya tehdit unsurlarına vücut verdiği kanıtlara dayalı olarak tartışılıp gösterilmeden, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi, Kanuna aykırı, sanık ...’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA…” (4. Ceza Dairesi 2020/11564 E. , 2021/2862 K.) 

ŞÜPHELİNİN KENDİSİNİ DURDURMAK İSTEYEN POLİS MEMURUNUN UYARISINI DİNLEMEYEREK SADECE KAÇMASI GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇUNUN OLUŞTUĞUNU GÖSTERMEZ 

“…TCK'nın 265. maddesinde "görevi yaptırmamak için direnme" başlığıyla "seçenekli hareketli" ve "amaçlı bir fiil" olarak düzenlenen ve görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu görevlisine karşı gelinmesi eylemleri cezalandırılan suç tipinde; hareketin icra vasıtalarının "cebir veya tehdit" şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve belirtilen tipik hareketleri içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı göz önüne alınmalıdır. Somut olayda, sanığın olay günü, kendisini durdurmak isteyen polis memurunun uyarılarını dinlemeyerek olay yerinden kaçması biçimindeki eyleminde, direnme suçunda aranan cebir veya tehdit unsurlarının somut olayda ne şekilde gerçekleştiği kanıtlara dayalı olarak tartışılıp gösterilmeden, CMK'nın 230/1-c maddesine aykırı olarak, yetersiz gerekçeyle görevi yaptırmamak için direnme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi, Kanuna aykırı ve sanık ...’nin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA…” (4. Ceza Dairesi 2020/5472 E. , 2021/2514 K.) 

SANIĞIN KAÇARKEN ARACINI JANDARMANIN ÜZERİNE SÜRMESİ VE JANDARMAYI YARALAMASI EYLEMİ, KASTEN YARALAMA OLMAYIP; GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU OLUŞTURMAKTADIR

 “…Sanığın, göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair ihbar alan ve bu nedenle yol kontrolü yapan jandarmanın dur ihtarına uymayarak, içerisinde göçmenlerin bulunduğu aracı jandarmanın üzerine sürdüğü ve katılanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralanmasına sebep olduğu olayda, sanığın kasten yaralama niteliğindeki eyleminin katılanın görevini yapmasını engellemek amacını taşıdığı ve TCK’nın 265/1. ve 265/4. maddesinde düzenlenen silahla görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek kasten yaralama suçundan hüküm kurulması, Kanuna aykırı, sanık ... ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA…” (4. Ceza Dairesi 2020/13972 E. , 2021/2095 K.) 

SANIĞIN BABASINA KELEPÇE TAKILMASINA İZİN VERMEMESİ YÖNÜNDEKİ EYLEMİNDEN DOLAYI GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇUNDAN SANIĞA VERİLEN HÜKMÜN KANIT YETERSİZLİĞİ SEBEBİYLE BOZULMASI  

“…TCK'nın 265. maddesinde "görevi yaptırmamak için direnme" başlığıyla "seçenekli hareketli" ve "amaçlı bir fiil" olarak düzenlenen ve görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu görevlisine karşı gelinmesi eylemleri cezalandırılan suç tipinde; hareketin icra vasıtalarının "cebir veya tehdit" şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve belirtilen tipik hareketleri içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı göz önüne alındığında, somut olayda müştekilerin beyanları ile mahkeme kabulüne göre, sanığın, görevli polis memurlarının ellerinden tutarak babası ...'a kelepçe takılmasını ve ekip otosuna götürülmesini engellemeye çalıştığı şeklinde kabul edilen eyleminde, görevi yaptırmamak için direnme suçunun cebir ve tehdit unsurunun ne şekilde gerçekleştiği kanıtlara dayalı olarak açıklanmadan yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması, Kanuna aykırı, sanık sanık ...’ın temyiz nedenleri bu nedenle yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA…”  (4. Ceza Dairesi 2020/29980 E. , 2021/2107 K.) 

SANIĞIN BİRDEN FAZLA POLİS MEMURUNA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇUNDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI VE TCK 265/4 UYARINCA VERİLEN CEZANIN ARTIRILMASI GEREKİR 

“…Sanığın görevi yaptırmamak için direnme eylemini birden fazla görevli polis memuruna yönelik ve TCK'nın 6. maddesi gereğince silahtan sayılan demir sopa ile gerçekleştirmesi karşısında, TCK'nın 43/2 ve 265/4. maddelerinin uygulanmaması, Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısı ve sanık ...’ın temyiz nedenleri yerinde görülmekle, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA…” (4. Ceza Dairesi 2020/12010 E. , 2021/2283 K.) 

SANIĞIN POLİS MEMURLARININ KENDİSİNİ UZAKLAŞTIRMAK İSTEMESİ ÜZERİNE MERDİVEN KORKULUĞUNA TUTUNUP GİTMEMEK İÇİN DİRENMESİ EYLEMİ PASİP DİRENME NİTELİĞİNDE OLUP; GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇUNU OLUŞTURMAZ 

“…TCK'nın 265. maddesinde "görevi yaptırmamak için direnme" başlığıyla, seçenek hareketli ve amaçlı bir fiil olarak düzenlenen ve görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu görevlisine karşı gelinmesi eylemlerini cezalandıran suç tipinde; hareketin “cebir veya tehdit” şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve belirtilen tipik hareketleri içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı göz önüne alınmalıdır. Sanığın, polis memurlarının kendisini uzaklaştırmak istemeleri üzerine merdiven korkuluğuna tutunup gitmemek için direnmesi şeklindeki eyleminin pasif direnme niteliğinde olması sebebi ile görevi yaptırmamak için direnme suçunu unsurları itibariyle oluşturmadığının gözetilmemesi…” (4. Ceza Dairesi 2020/5659 E. , 2021/1823 K.) 

HACİZ MAHALİNDE AVUKATA TEHDİT EDİLMESİ VE TOKAT ATILMASI GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇUNU OLUŞTURUR 

“…Katılanın alacaklı vekili sıfatı ile bulunduğu haciz sırasında sanığın katılana hitaben söylediği tehdit sözleri ile tokat atmak suretiyle kasten yaralama niteliğindeki eylemlerinin katılanın görevini yapmasını engellemek amacını taşıdığı, bir bütün halinde TCK’nın 265/2. maddesinde düzenlenen görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek tehdit ve yaralama suçlarından hüküm kurulması…” (4. Ceza Dairesi 2020/32053 E. , 2021/2023 K.) 

SANIĞIN HACİZ MAHALİNDEKİ AVUKATA YÖNELİK “BURADAN MAL KALDIRIRSAN OLACAKLARA KATLANIRSIN, BURADAKİ İŞÇİLERİ KONTROL EDEMEM” ŞEKLİNDEKİ SÖZLERİ GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇUNU OLUŞTURUR 

“…Sanığın, haciz işlemleri için işyerine gelen mağdur avukata yönelik"… "...buradan mal kaldırırsan olacaklara katlanırsın, buradaki işçileri kontrol edemem..." şeklindeki sözlerinin TCK’nın 265/2. maddesindeki görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu gözetilmeyerek, suç vasfında yanılgı ile tehdit suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması, Kanuna aykırı ve sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA…” (4. Ceza Dairesi 2020/19335 E. , 2020/18737 K.) 

SANIĞIN OKULUN GÜVENLİK GÖREVLİSİN DIŞARI ÇIKMASI YÖNÜNDEKİ UYARISI ÜZERİNE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YARALAMASI, GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇUNU OLUŞTURUR 

“…Sanığın, suç tarihinde katılanın güvenlik görevlisi olarak çalıştığı okula geldiği, okulun içinde kantin bölümüne geçerek oturduğu, katılanın sanığı oturmanın yasak olduğunu söyleyerek dışarı çıkması yönünde uyarması üzerine sanığın katılana "sen benim kim olduğumu biliyor musun, bana Adanalı derler, çık dışarı da görüşelim" şeklinde sözlerle tehdit ettiği, katılanın sanığa okul dışına kadar refakat ettiği, dışarda sanığın tekrar okula doğru yöneldiği, katılanın sanığı tekrar uyarması üzerine sanığın katılana sinkaflı sözlerle hakaret edip kafa ile darp ederek burnunda kemik kırığına ve alınan rapora göre yüzde sabit ize neden olacak nitelikte yaraladığı olayda, görev belgesi dosyaya getirtilerek sanığın eylemlerinin kasten yaralama ve hakaret suçları dışında, görevi yaptırmamak için direnme suçunun TCK'nin 265/1. maddesi tehdit unsurunu da oluşturduğu, sanık hakkında ayrıca görevi yaptırmamak için direnme suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde tehdit suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi…” (3. Ceza Dairesi 2020/13070 E. , 2020/18353 K.) 

SANIĞIN, POLİS MEMURLARINA “IĞDIR’ DA POLİSLİK YAPTIRMAYACAĞIM, SİZLERLE GÖRÜŞÜRÜZ” BİÇİMİNDEKİ EYLEMİ GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇUNU OLUŞTURUR 

“…Olay tarihinde hırsızlık suçu ile ilgili olarak adliyeye getirilen şahıslar hakkında düzenlenen evraklara bakmak isteyen sanığın, evrakları muhafaza etmekle yükümlü olan katılan polis memurunun uyarısına “Iğdır’da polislik yaptırmayacağım, sizinle görüşürüz’ biçiminde söz söyleyerek karşılık vermesi şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK'nın 265/1. maddesinde düzenlenen görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suçun niteliğinin belirlenmesinde yanılgıya düşülerek tehdit suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi…” (4. Ceza Dairesi 2020/10644 E. , 2020/18671 K.) 

SANIĞIN TUTANAK DÜZENLEYEN KATILANA “SENİ MAHKEMEYE VERECEĞİM, RÜTBELERİNİ SÖKTÜRECEĞİM” SÖZLERİ ANAYASAL ŞİKÂYET HAKKI NİTELİĞİNDE OLDUĞU İÇİN FAİLİN EYLEMİ GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇUNU OLUŞTURMAZ 

“…TCK'nın 265. maddesinde "görevi yaptırmamak için direnme" başlığıyla, seçenek hareketli ve amaçlı bir fiil olarak düzenlenen ve görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu görevlisine karşı gelinmesi eylemlerini cezalandıran suç tipinde; hareketin "cebir veya tehdit" şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve belirtilen tipik hareketleri içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı gözönüne alınmalıdır. Sanığın, işyeri hakkında tutanak düzenleyen katılan ...'a “seni mahkemeye vereceğim rütbelerini söktüreceğim" şeklindeki sözlerinin bir bütün halinde Anayasal şikayet hakkını kullanacağını bildirme niteliğinde olduğu ve sonuç almaya elverişli, objektif olarak katılan üzerinde ciddi bir korku veya endişe doğuracak nitelikte olmadığı, tüm dosya kapsamından sanığın katılana yönelik görevi yaptırmamak için direnme suçunun unsuru olabilecek cebir veya tehdit niteliğinde başkaca bir eyleminin de bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi, Kabule göre de; Sanığın cezasında TCK'nın 265/3. maddesi gereği arttırım yapılırken uygulama maddesinin TCK'nın 263/3. maddesi olarak yazılması, Kanuna aykırı ve sanık ...'nun temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA…” (4. Ceza Dairesi 2020/19997 E. , 2020/17901 K.)

CEZA AVUKATI – AĞIR CEZA AVUKATI – İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI

İnternet sitemizde yer alan tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Fatih Yaşar’ a aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanması ve izinsiz olarak alınması durumunda hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.